...prostor nekonečné spolupráce

CO VŠE POTŘEBUJETE KE SPRÁVNÉMU OCENĚNÍ NEMOVITOSTI?

1. Výpis z katastru nemovitostí (ne starší 3 měsíce)
2. Snímek katastrální mapy (geometrický plán)
3. Výpis z obchodního rejstříku (živnostenský list) vlastníka, objednatele 
4. Projektová dokumentace (pouze stavební část - půdorysy, řezy)
5. Znalecké posudky, odhady (dřívější - pokud jsou)
6. Uzavřené smlouvy o pronájmu
7. Pořizovací hodnota nemovitosti, odpisy
8. Údaj o stáří nemovitosti
9. Pojištění (pojišťovna, poj. částka, výše pojistného)
10. Daň z nemovitostí
11. Doklad o vlastnictví (kupní smlouva, kolaudační rozhodnutí apod.)
12. Objednávka