...prostor nekonečné spolupráce

ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost H&B REAL, a.s., IČO: 45197504, se sídlem: Smetanova 1484, Vsetín, jako
správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.hbreal.cz informuje o
níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:
 1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat
 2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat
 3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány
 4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a evidovat
 5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat
další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové
adrese gdpr@hbreal.cz

Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let
nezpracováváme.

Rozsah zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění
určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:
 1. Vaše jméno a příjmení
 2. obchodní firma
 3. adresa nebo sídlo společnosti
 4. identifikační číslo a daňové identifikační číslo
 5. telefonní číslo
 6. e-mailová adresa

Na našich webových stránkách sledujeme chování uživatelů prostřednictvím cookies a
vlastností cookies je identifikace uživatele na základě IP adresy. IP adresy nejsou propojeny
s Vašimi osobními údaji, pokud k tomu uživatel neposkytne souhlas.

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli
Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění našich povinností. Veškeré
osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány
pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom
Vám zasílali obchodní sdělení
, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo
službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí
osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na
Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním
požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo
neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení
můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí
nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na gdpr@hbreal.cz nebo jinou adresu, ze které
jste od nás obdržel obchodní sdělení.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za
výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování.

Osobní údaje mohou být předány:
 1. externí IT technik – správa a zabezpečení sítě a ERP systémů
 2. externí právní zástupce – osobní údaje nutné pro zastupování společnosti v právních sporech
 3. externí exekutor nebo insolvenční správce – osobní údaje nutné pro vyřízení exekučního nebo insolvenčního řízení
 4. externí auditor a daňový poradce
 5. pojišťovny – osobní údaje nutné pro likvidaci pojistných událostí
 6. externí společnost zajišťující skartaci dokumentů
 7. externí technik BOZP a PO – osobní údaje nutné k proškolení zaměstnanců

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše
služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností
podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví
a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
 1. právo na přístup k osobním údajům
 2. právo na opravu
 3. právo na výmaz („právo být zapomenut“)
 4. právo na omezení zpracování údajů
 5. právo vznést námitku proti zpracování 
 6. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese gdpr@hbreal.cz 

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních
údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní
údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v
jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo
na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a
zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování,
včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž
první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat
přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich
osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou
potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je
protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné
důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky
ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních
údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení,
výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich
osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu
oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého
marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 23.5.2018. 

kontaktujte nás

Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.